Ogólne Warunki Ubezpieczeń – ( OWU )

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl infolinia 022 423 59 38

Maj 25th, 2016 at 08:49

Ubezpieczenia i gwarancje dla organizatorów i pośredników turystyki

Podstawowe informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu dla organizatorów i pośredników turystyki.

Sposób spełnienia obowiązku posiadania zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub ubezpieczenia na rzecz klientów określają następujące Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Określone w/w przepisami rozwiązania można stosować zamiennie i w danym roku należy skorzystać z jednej z nich.

Intencją w/w zabezpieczeń jest zapewnienie klientom biur turystycznych pokrycia:

1) kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;

2) zwrotu wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;

3) zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia:

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej:

Wysokość sumy gwarancyjnej uwarunkowana jest od deklarowanego na okres najbliższe 12 miesięcy przychodu na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia. Suma gwarancyjna stanowi od 3,0% do 20% w zależności od zakresu wykonywanych usług. Szczegółowy podział definiują w/w Rozporządzenia.

Roczny przychód, deklarowany na okres najbliższych 12 miesięcy na potrzeby określenia wysokości sumy gwarancyjnej nie może być niższy niż roczny przychód osiągnięty w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność minimalna wysokość sumy gwarancyjnej wynosi od 7.500 euro do 250.000 euro w zależności od rodzaju wykonywanej działalności.

Kwoty w euro, ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej została zawarta.

W jakim towarzystwie można zawrzeć ubezpieczenie lub wykupić gwarancję:

Aktualnie są to:

  • AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
  • EUROPEJSKIE Europäische Reiseversicherung AG
  • SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA S.A.
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ”
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.

Można bezpośrednio skontaktować się z każdym w/w towarzystw ubezpieczeniowych z prośbą o przedstawienie oferty. Alternatywnym i szybszym sposobem jest uzyskanie ofert wszystkich ubezpieczycieli za pośrednictwem np. portalu www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl . Oferuje on możliwość uzyskania ofert wszystkich ubezpieczycieli po dostarczeniu mailem wszystkich wymaganych dokumentów.  Nie generuje to dodatkowych kosztów więc warto rozważyć tę opcję.

Proces pozyskania oferty:

Niestety w przypadku organizatorów i pośredników turystycznych uzyskanie oferty ubezpieczenia nie jest proste i wymaga złożenia pełnej dokumentacji finansowej na podstawie której, ubezpieczyciele dokonają oceny ryzyka i zaproponują składkę.

Nie jest możliwe uzyskanie ofert poglądowych bez dostarczenia do ubezpieczyciela wszystkich wymaganych dokumentów. Wynika to bezpośrednio z aktualnego stanu prawnego, według którego przekazane przez ubezpieczyciela informacje/oferty są wiążące i posiadają skutek prawny.  Na koszt składki wpływa wiele czynników takich jak: kondycja finansowa firmy, dotychczasowy zakres działalności, okres działania na rynku itp.

Z tego też względu koszt ubezpieczenia może być zupełnie inny dla dwóch firm wykonujących ten sam zakres usług.

Poniżej spis wymaganych dokumentów do uzyskania oferty:

1) wypełniony i podpisany wniosek danego ubezpieczyciela

2) wypis z KRS w przypadku spółek z o.o., spółek akcyjnych, jawnych i komandytowych (nie starsze niż 3 miesiące)

3) kopię wpisu do ewidencji z CEID (osoba fizyczna, S.C.)

4) Sprawozdania finansowe z ostatnich 2 lat (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową), sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz bieżące dane finansowe (nie dotyczy firm rozpoczynających działalność)

5) W przypadku osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących uproszczoną księgowość -deklaracja podatkowa PIT za ubiegły rok oraz ostatnia deklaracja podatku dochodowego PIT 5 (każdego ze wspólników) lub zestawienie przychodów i kosztów poświadczone przez osobę księgującą (nie dotyczy firm rozpoczynających działalność)

6) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z zapłatą składek (nie dotyczy firm rozpoczynających działalność)

7) Zaświadczenie z US o niezaleganiu z zapłatą podatków (nie dotyczy firm rozpoczynających działalność)

8) Wykaz środków trwałych (jeżeli dotyczy)

9) Deklaracja majątkowa właścicieli (os. fizyczne prowadzące działalność i spółki cywilne)

10) Opis planowanej działalności/lub biznes plan w zakresie objętym niniejszą gwarancją w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność

11) Oświadczenie organizatora turystyki/pośrednika turystycznego dotyczące zakresu wykonywanej działalności; wysokości przychodów oraz wysokości przyjmowanych zaliczek.

Od kilku lat ubezpieczam się w tym samym towarzystwie. Czy warto zmieniać ubezpieczyciela?

Jeśli nie zmienić to na pewno sprawdzić co oferują inni. Co roku powinniśmy uzyskać oferty wszystkich ubezpieczycieli celem ich porównani i wyboru najlepszej, chyba że sprawa kosztów nie jest dla nas istotna. Niejednokrotnie ubezpieczycieli wiedząc, że jesteśmy do nich przyzwyczajeni nie oferują maksymalnych zniżek. Wpływa na to również świadomość ubezpieczycieli o biurokracji jaka wiąże się uzyskaniem ofert na ten rodzaj ubezpieczenia i gwarancji. Pamiętajmy jednak że mamy wolny rynek i warto korzystać z możliwości negocjacji nawet tylko po to by wyegzekwować na swoim ubezpieczycielu uzyskanie maksymalnych zniżek.  Warto też rozważyć możliwość przekazania obsługi ubezpieczeniowej brokerowi który co roku będzie za nas zajmował się renegocjacją umowy .

 

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 9th, 2016 at 11:07

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Regulacje prawne ubezpieczenie OC Doradcy Podatkowego:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.
2. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym.
3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUIK.

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego:

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie obowiązkowe OC nie obejmuje szkód:

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy doradców podatkowych lub po wykreśleniu z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania doradztwa podatkowego przed skreśleniem lub wykreśleniem;

3) polegających na zapłacie kar umownych;

4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Obowiązek ubezpieczenia:

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC:

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10.000 euro.

W/w przepisy stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia 1 stycznia 2004 r.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Grudzień 1st, 2015 at 10:45

Zmiany w obowiązkowym ubezpieczenia OC Biur Rachunkowych 2016. Gdzie nabyć ubezpieczenie.

Nowa oferta ubezpieczenia dla Biur Rachunkowych 2016:

– Ubezpieczenie obowiązkowe Księgi Rachunkowe od 332 zł do 500 zł,
– Ubezpieczenie dobrowolne Kadry i Płace od 94 zł do 110 zł,
– Ubezpieczenie dobrowolne Czynności Doradztwa Podatkowego od 94 zł do 110 zł.

Wypełnij formularz i uzyskaj ofertę: Formularz OC Biur Rachunkowych


Na przełomie 2014 roku dokonana została nowelizacja Ustawy o Rachunkowości, zmiany wprowadzone zostały 16 kwietnia 2014 r. Zgodnie z nowelizacją zniesiony został obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilne (OC) dla biura rachunkowe świadczących usługę prowadzenia uproszczonej księgowości w oparciu o książkę przychodów i rozchodów. Akt wykonawczy stanowi Rozporządzeniem Ministra Finansów (RMF) z dnia 06.11.2014. Przepisy te narzuciły obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego jedynie przedsiębiorcom prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) , wyłączając dotychczasowy obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne (OC) przez przedsiębiorców prowadzących usługę uproszczonej księgowości (książkę przychodów i rozchodów).

Tym samym zgodnie z aktualnym stanem prawnym ubezpieczenie obowiązkowe, stanowi jedynie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z sumą gwarancyjną określoną w/w Rozporządzeniem Ministra Finansów (RMF), w kwocie stanowiącej równowartość 10.000 euro.

Inne rodzaje ubezpieczeń dedykowane Biurom Rachunkowym jak:

– ubezpieczenie nadwyżkowe. Ubezpieczenie nadwyżkowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym, niemniej jednak zakres ubezpieczenia jest praktycznie taki sam jak ubezpieczenia obowiązkowego w zakresie ubezpieczenia ksiąg rachunkowych. Ubezpieczenie to rozszerzą ubezpieczenie obowiązkowe OC przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o większą niż ustawowa sumę ubezpieczenia. Zgodnie z Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów (RMF) suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia obowiązkowego wynosi równowartość 10.000 euro. Sumę tę można podwyższyć zawierając właśnie ubezpieczenie nadwyżkowe.

– ubezpieczenie Kadr i Płac. W zakresie tego ubezpieczenia ustawodawca nie zdecydował się na wprowadził żadnych nowych, dodatkowych zmian. Ubezpieczenie to nadal jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Suma ubezpieczenia podawana jest zazwyczaj w pln. Minimalny proponowany poziom sumy ubezpieczenia to 20.000 pln lub 5000 euro. Ubezpieczenie to najczęściej obejmuje: obliczanie wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków, i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywaniu w tym zakresie niezbędnych dokumentów, prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym zakresie, obliczanie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

– ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego (ubezpieczenie usługi prowadzenia uproszczonej księgowości: ksiązki przychodów i rozchodów) jest aktualnie ubezpieczeniem dobrowolnym. Suma ubezpieczenia nie jest już narzucona przez ustawodawcę, jak w latach ubiegłych (wynosiła równowartość 5.000 euro). Mimo to nadal proponowana jest na zbliżonym poziomie, jednak z możliwością jej podwyższenia. Aktualnie suma ubezpieczenia dla czynności doradztwa podatkowego określana jest w pln, minimalna proponowana wartość wynosi 20.000 pln. Nie jest to jednak bezwzględną regułą i część ubezpieczycieli nadal proponuje sumę ubezpieczenia na poziomie 5000 euro. Oba te rozwiązania zgodne są z aktualnym stanem prawnym.

Zakres jaki obejmuje najczęsciej ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego . Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego polegających na : prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie.

Gdzie wkupić najtaniej ubezpieczenie OC Biur Rachunkowych.

Aktualnie posiadając kilka lat bezszkodowego okresu ubezpieczenia, ubezpieczenie obowiązkowe OC biur rachunkowych na rok 2016 można nabyć od kwoty 332 pln za roczny okres ubezpieczenia. Ubezpieczenie w zakresie kadr i płac od kwoty 94 pln za roczny okres ubezpieczenia. Ubezpieczenie w zakresie czynności doradztwa podatkowego również od kwoty 94 pln. Składka zależna jest od ilości posiadanych lat bezszkodowych. Ubezpieczenie dla podmiotów rozpoczynających działalność oscyluje na poziomie 500 pln w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego a 110 pln w zakresie poszczególnych ubezpieczeń dobrowolnych.

Aby uzyskać ofertę odwiedź naszą stronę i wypełnij formularz ofertowy : Formularz OC Biur Rachunkowych
Ofertę wraz z warunkami ubezpieczenia otrzymasz mailem.

Ubezpieczenia dla osób fizycznych

Ubezpieczenia dla osób fizycznych wykonujących czynności księgowe i kadrowo-płacowe. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Obejmuje ono ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną (OC) Ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego w związku z wykonywaniem Czynności Księgowych i Kadrowo-Płacowych. Suma ubezpieczenia ustalana jest w pln. Minimalna proponowana suma ubezpieczenia to 20.000 pln. Wartość ta może być wyższa.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej. Zakres ubezpieczenia obejmuje zazwyczaj pokrycie kosztu: Wynagrodzenie Prawnika ustanowionego przez Ubezpieczonego, Koszty Ekspertyz, koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym oraz kosztami postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego, kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne które Ubezpieczony musiał zapłacić jeżeli powstały w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego objętego ubezpieczeniem kary, mandaty, grzywny i inne kary pieniężne nałożone przez ZUS lub PIP jeżeli powstały w wyniku wypadku ubezpieczeniowego objętego Ubezpieczeniem Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej księgowego na podstawie niniejszej Klauzuli, bez względu na to kiedy zostały poniesione. Suma ubezpieczenia ustalana jest w pln.

comments Comments (0)    -
Sierpień 18th, 2015 at 08:24

Zmiany w obowiązkowym ubezpieczenia OC Biur Rachunkowych 2015. Jak najtaniej kupić ubezpieczenie OC Biur Rachunkowych.

Na przełomie 2014 roku dokonana została nowelizacja Ustawy o Rachunkowości, zmiany wprowadzone zostały 16 kwietnia 2014 r. Zgodnie z nowelizacją zniesiony został obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego OC dla biura rachunkowe świadczących usługę prowadzenia uproszczonej księgowości w oparciu o książkę przychodów i rozchodów. Akt wykonawczy stanowi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 06.11.2014. Tym samym przepisy te narzuciły obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego jedynie przedsiębiorcom prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) , wyłączając dotychczasowy obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przez przedsiębiorców prowadzących usługę uproszczonej księgowości (książkę przychodów i rozchodów).

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym ubezpieczenie obowiązkowe, stanowi jedynie ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z sumą gwarancyjną określoną w/w Rozporządzeniem Ministra Finansów, w kwocie stanowiącej równowartość 10.000 euro.

Pozostałe ubezpieczenia jak:
– ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego ( w uproszczeniu ubezpieczenie usługi uproszczonej księgowości) jest aktualnie ubezpieczeniem dobrowolnym. Suma ubezpieczenia nie jest już narzucona przez ustawodawcę, jak w latach ubiegłych (wynosiła równowartość 5.000 euro). Mimo to nadal proponowana jest na zbliżonym poziomie, jednak z możliwością jej podwyższenia. Aktualnie suma ubezpieczenia dla czynności doradztwa podatkowego określana jest w złotówkach, minimalna proponowana wartość wynosi 20.000 zł. Nie jest to jednak bezwzględną regułą i część ubezpieczycieli nadal proponuje sumę ubezpieczenia na poziomie 5000 euro. Oba te rozwiązania zgodne są z aktualnym stanem prawnym.

Zakres jaki obejmuje zazwyczaj ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego . Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego polegających na : prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie.

– ubezpieczenie Kadr i Płac. W zakresie tego ubezpieczenia ustawodawca nie wprowadził żadnych zmian. Ubezpieczenie nadal jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Suma ubezpieczenia podawana jest zazwyczaj w zł. Minimalny proponowany poziom sumy ubezpieczenia to 20.000 zł. Ubezpieczenie to zazwyczaj obejmuje: obliczanie wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków, i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywaniu w tym zakresie niezbędnych dokumentów, prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym zakresie, obliczanie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

– ubezpieczenie nadwyżkowe. Ubezpieczenie nadwyżkowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Stanowi ono rozszerzenie ubezpieczenia obowiązkowego OC przedsiębiorców wykonującego działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o większą niż ustawowa sumę ubezpieczenia. Zgodnie z Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia obowiązkowego wynosi równowartość 10.000 euro. Sumę tę można podwyższyć zawierając właśnie ubezpieczenie nadwyżkowe.

Jak najtaniej kupić ubezpieczenie OC Biur Rachunkowych.

Aktualnie posiadając kilka lat bezszkodowego okresu ubezpieczenia, ubezpieczenie obowiązkowe OC biur rachunkowych na rok 2015 można nabyć od kwoty 342 zł za roczny okres ubezpieczenia. Ubezpieczenie w zakresie kadr i płac od kwoty 94 zł za roczny okres ubezpieczenia. Ubezpieczenie w zakresie czynności doradztwa podatkowego również od kwoty 94 zł. Składka zależna jest od ilości posiadanych lat bezszkodowych. Ubezpieczenie dla podmiotów rozpoczynających działalność oscyluje na poziomie 500 zł w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego a 110 zł w zakresie poszczególnych ubezpieczeń dobrowolnych.

Aby uzyskać ofertę odwiedź naszą stronę i wypełnij formularz ofertowy : formularz OC biur rachunkowych
Ofertę wraz z warunkami ubezpieczenia otrzymasz mailem.

Ubezpieczenia dla osób fizycznych

Ubezpieczenia dla osób fizycznych wykonujących czynności księgowe i kadrowo-płacowe. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Obejmuje ono ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego w związku z wykonywaniem Czynności Księgowych i Kadrowo-Płacowych. Suma ubezpieczenia ustalana jest w zł. Minimalna proponowana suma ubezpieczenia to 20.000 zł. Wartość ta może być wyższa.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej. Zakres ubezpieczenia obejmuje zazwyczaj pokrycie kosztu: Wynagrodzenie Prawnika ustanowionego przez Ubezpieczonego, Koszty Ekspertyz, koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym oraz kosztami postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego, kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne które Ubezpieczony musiał zapłacić jeżeli powstały w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego objętego ubezpieczeniem kary, mandaty, grzywny i inne kary pieniężne nałożone przez ZUS lub PIP jeżeli powstały w wyniku wypadku ubezpieczeniowego objętego Ubezpieczeniem Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej księgowego na podstawie niniejszej Klauzuli, bez względu na to kiedy zostały poniesione. Suma ubezpieczenia ustalana jest w zł.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Lipiec 31st, 2015 at 09:37

Ubezpieczenia dla OC Certyfikatorów Energetyki

Oferujemy ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową – koszt roczny ubezpieczenia od 95 zł.

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Formularz uzyskania oferty dostępny na stronie: formularz oc certyfikatorów energetyki

Jerzy Wyszomirski – Broker Ubezpieczeniowy
tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
fax. 22 247 84 84
JWM SP.Z O.O.
05-500 Józefosław
ul. Julianowska 63a lok 22
REGON:146211666, NIP:5222998792

1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego.

2. Ubezpieczenie zgodne jest z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej.

5. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.

Proponujemy wygodny sposób płatności składki – jednorazowo lub w dogodnych ratach. Polisa elektroniczna w ciągu 24 h.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Lipiec 31st, 2015 at 09:31

Ubezpieczenie OC Certyfikatorów Energetyki – składka od 95 zł.

Oferujemy ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową – koszt roczny ubezpieczenia od 95 zł.

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Formularz uzyskania oferty dostępny na stronie: formularz ubezpieczenia OC Certyfikatora Energetyki

Jerzy Wyszomirski – Broker Ubezpieczeniowy
tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
fax. 22 247 84 84
JWM SP.Z O.O.
05-500 Józefosław
ul. Julianowska 63a lok 22
REGON:146211666, NIP:5222998792

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej za szkody wyrządzone w związku ze sporządza¬niem świadectwa charakterystyki energetycznej, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubez¬pieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
§2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.
2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub w tym samym stopniu, osobie pozo¬stającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycz¬nej;
3) polegających na zapłacie kar umownych;
4) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez
możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.
§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.
§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są obję¬te umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodo¬wy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

§ 5. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia wżycie rozporzą¬dzenia.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązko¬wego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 224, poz. 1802), które traci moc z dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energe¬tycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Sierpień 12th, 2014 at 12:10

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rekomendowana oferta ubezpieczenia obowiązkowego Biur Rachunkowych, zgodna z treścią nowego prometu Rozporządzenia.

Link z informacją o ofercie/formularz kalkulacji składki (przejdź na stronę z ofertą): oferta ubezpieczenia obowiązkowego OC Biur Rachunkowych

Osoba kontaktowa:

Jerzy Wyszomirski – Broker Ubezpieczeniowy
Mail: j.wyszomirski@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
Tel. 664 723 723
Tel. 22 423 59 38
Fax: 22 247 84 84

Zapraszamy !

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na podstawie art. 76h ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców, o których mowa w § 1, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością.
2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez
ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
2) wyrządzonych przez ubezpieczonego, który przestał spełniać warunki, o których mowa w
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt
art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności w czasie, w którym ubezpieczony spełniał te warunki;
3) polegających na zapłacie kar umownych;
4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także
aktów terroru.
3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.
§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności, o której mowa w § 1.
§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10.000 euro.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ^

MINISTER FINANSÓW

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768), wprowadzają zmiany do obecnie obowiązującej ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), m.in w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Istotą zmian w ustawie o rachunkowości jest likwidacja procesu wydawania certyfikatu księgowego przez Ministra Finansów. W konsekwencji czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie mogła wykonywać każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za ściśle określone przestępstwa oraz zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Zgodnie z brzmieniem nowego art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 76a ust. 3, są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, o której mowa w art. 76a ust. 1. Działalność ta dotyczy usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i polega na świadczeniu usług w
zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości. Czynności te dotyczą rachunkowości jednostki obejmującej:
– prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
– okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
– wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
– sporządzanie sprawozdań finansowych;
– gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
Powyższy przepis dotyczy przedsiębiorców (osób), którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za co najmniej jeden z czynów określonych w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.
Ponadto z zakresu przedmiotowego ubezpieczenia została wyłączona działalność z zakresu czynności doradztwa podatkowego, która obejmowała:
– prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, oraz
– sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Mając na uwadze wprowadzone zmiany do zakresu przedmiotowego jak i podmiotowego tego ubezpieczenia obowiązkowego, powstaje konieczność wydania nowego aktu wykonawczego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 76h ust. 2 tej ustawy.
Przepisy projektowanego rozporządzenia będą określały szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
W § 2 projektu określono zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC poprzez m.in. określenie w ust. 1 zakresu czasowego ochrony ubezpieczeniowej (tzw. trigger). Ubezpieczenie OC nie może bowiem prawidłowo funkcjonować bez dokładnego sprecyzowania, który moment bierze się pod uwagę jako wypadek ubezpieczeniowy objęty umową ubezpieczeniową.
Jednocześnie uzasadnione jest, aby z zakresu tego ubezpieczenia wyłączyć odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za enumeratywnie określone w rozporządzeniu szkody (§ 2 ust. 2). Wyłączenia zawierają przypadki społecznie uzasadnione, jak również sytuacje nadzwyczajne, którym trudno jest się przeciwstawić. Zawarty w projekcie katalog przedmiotowych wyłączeń jest co do zasady zgodny z obecnie obowiązującymi wyłączeniami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 234, poz. 1576).
Wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód wyrządzonych przez osoby najbliższe jest zgodne z obecnie obwiązującą praktyką stosowaną zarówno w obowiązkowym ubezpieczeniu OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak i w innych ubezpieczeniach OC zawodowych.
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone zostały także szkody powstałe w wyniku m.in. aktów terroru. Stosowaną w standardach światowych praktyką jest, że szkody te, jako nie podlegające, co do zasady, reasekuracji, wyłączane są z zakresu ubezpieczenia. Samo pojęcie „aktów terroru” określane jest w ogólnych warunkach zakładu ubezpieczeń.
Obowiązek ubezpieczenia OC dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie powstawał nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania przedmiotowej działalności.
Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, będzie wynosić równowartość w złotych 10.000 euro.
Powyższa wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC jest zgodna z obecnie obowiązującą wysokością, określoną dla tego rodzaju działalności, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 234, poz. 1576).

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), projektodawca nie przewiduje, aby wydanie rozporządzenia miało wpływ na sektor finansów publicznych, w szczególności nie wystąpi skutek w postaci zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansów publicznych.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Lipiec 28th, 2014 at 16:15

Ubezpieczenie Flot Samochodowych

Oferujemy obsługę brokerską w zakresie programów ubezpieczenia dla podmiotów posiadających grupę pojazdów, (tzw. ubezpieczenia flotowe ): osobowych, ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, autokarów, pojazdów specjalistycznych, pojazdów wolnobieżnych jak i maszyn rolniczych. Kadra nasza posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze ubezpieczeniowej w zakresie fleet management, pakietów komunikacyjnych wiodących importerów aut na polskim rynku, firm leasingowych oraz flot samochodowych.

Ubezpieczenie Flot Samochodowych

Polisy Flotowe


Oferta nasza skierowana jest do podmiotów posiadających lub użytkujących minimum 10 pojazdów.

Dlaczego oferta Flotowa

Oferta flotowa ma wiele zalet. Ze względu na posiadany wolumen pojazdów istnieje możliwość uzyskania korzystniejszej oferty niż w przypadku ubezpieczenia każdego pojazdu osobno. W przypadku ubezpieczeń flotowych istnieje możliwość negocjowania odrębnych warunków ubezpieczenia, odbiegających od standardowej oferty każdego z ubezpieczycieli. Ze względu na możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów łatwiejsza jest również administracja posiadanym taborem. Również płatność składki może być dokonywana zbiorczo za wszystkie pojazdy w dogodnych terminach jak i ratach.

Podsumowując oferta ubezpieczeń flotowych w większości przypadków ograniczy koszt ubezpieczenia, umożliwi zawarcie ubezpieczenia zgodnego z oczekiwanym zakresem oraz ułatwi czynności administracyjne związane z zarządzeniem posiadanym taborem pojazdów.

Okres obowiązywania umowy flotowej

Ubezpieczenia flotowe zawiera się z reguły na okres 1 roku. W okresie tym wszystkie pojazdy włączone do ubezpieczenia objęte są ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym umową flotową. Zapewnia to niezmienność warunków jak i kosztu ubezpieczenia w okresie trwania umowy, również dla każdego nowego pojazdu.

Zakres ubezpieczenia

Oferta flotowa w przeciwieństwie od oferty ubezpieczeń indywidualnych umożliwia opracowanie odmiennego do standardowego zakresu ubezpieczenia. Podstawowy zakres ubezpieczenia zawiera zazwyczaj: OC komunikacyjne, Auto Casco, NNW kierowcy, Assistance. Zakres dodatkowy, który najczęściej pojawiają się w umowach flotowych to:

– zagwarantowane stawki ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy generalnej,
– z góry ustalony algorytm ustalenia stawek na rok kolejny, wynikający z uzyskanego w okresie trwania umowy wyniku szkodowego,
– wyrównanie okresu ubezpieczenia poszczególnych pojazdów (mimo, iż pierwotnie pojazdy posiadały inny dzień początku ubezpieczenia na każdej polisie, przy kontynuacji umowy flotowej istnieje możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia wszystkich pojazdów tak by rozpoczynał się w jednym i tym samym dniu),
– automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową każdego nowego pojazdu zakupionego lub użytkowanego przez ubezpieczonego,
– brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania,
– ubezpieczenie GAP z gwarancją spłaty kredytu, gwarantowana stała suma ubezpieczenia w okresie trwania każdej z polisy lub wprowadzenie z góry określonej tabeli deprecjacji wartości ubezpieczonego pojazdu,
– ubezpieczenie ochrony prawnej,
– ustalenie odmiennego progu kwalifikacji szkody jako całkowitej,
– pojazd zastępczy.

Rola Brokera

W przypadku ubezpieczeń flotowych rolą brokera jest opracowanie na rzecz ubezpieczonego ofert wszystkich możliwych ubezpieczycieli, przygotowanie porównania wiodących z nich wraz z rekomendacją najlepszej. W przypadku wystąpienia szkody pomoc przy jej likwidacji. Pamiętać należy, iż każdy broker ubezpieczeniowy w przeciwieństwie od agenta ubezpieczeniowego działa na rzecz klienta. Jest zatem jego pełnomocnikiem w rozmowach z każdym z towarzystw ubezpieczeniowych. Dokonując zatem wyboru brokera należy wskazać jeden podmiotu, który w danym okresie będzie Państwa reprezentował, w oparciu o udzielone upoważnienie brokerskie. Nawiązania równoczesnej współpracy z kilkoma brokerami, utrudnia jedynie pracę zakładom ubezpieczeń, które dla każdego brokera zobligowane są do przedstawienia tej samej oferty. Część zakładów ubezpieczeń w sytuacji występowania w tej samej sprawie kilku brokerów, zwróci się do Państwa o wskazanie jednego brokera do współpracy.

Sytuacja taka, burzy wizerunek klienta i niezbyt korzystnie wpływa na współpracę z zakładami ubezpieczeń.

Obsługa brokerska nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Koszt obsługi brokerskiej pokrywany jest przez zakład ubezpieczeń którego wyboru oferty dokonano.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń flotowych:

Przejdź i wypełnij formularz kontaktowy: formularz ubezpieczeń flotowych

j.wyszomirski@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
Jerzy Wyszomirski – Broker Ubezpieczeniowy
tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
fax. 22 247 84 84
05-500 Józefosław
ul. Julianowska 63a lok 22
REGON:142788914, NIP:522-256-14-86
Nr licencj brokerskiej: 1804/12

Portal: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Czerwiec 25th, 2014 at 11:00

Ubezpieczenie maszyn od Awarii i Uszkodzeń

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Tu przejdź do formularza uzyskania oferty: ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń
Jerzy Wyszomirski – Broker Ubezpieczeniowy
Mail:j.wyszomirski@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
Tel. 22 423 59 38
Tel: 664 723 723
Fax: 22 247 84 84
www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Dla kogo ubezpieczenie maszyn od awarii

Umowa ubezpieczenia dotyczy maszyn i urządzeń stanowiących własność ubezpieczającego lub znajdujących się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia. Ubezpieczenie skierowane jest do podmiotów wykorzystujących w swojej działalności maszyny i urządzenia stacjonarne jak linie produkcyjne, maszyny energetyczne, itp.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia w czasie eksploatacji, podczas spoczynku, w czasie remontu i konserwacji, podczas przemieszczania na terenie miejsca ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź polisie.

W szczególności ochrona obejmuje szkody wynikłe z:
1. błędów w obsłudze, tj. braku ostrożności, zaniedbań, braku kwalifikacji,
2. wad odlewniczych, materiałowych, projektowych oraz wadliwego wykonania,
3. wybuchu fizycznego,
4. błędów popełnionych podczas montażu maszyny,
5. rozerwania wskutek działania siły odśrodkowej,
6. braku lub niedoboru wody w kotłach,
7. niewłaściwych parametrów prądu zasilania,
8. przepięcia i innych skutków pośredniego uderzenia pioruna,
9. innych, wyraźnie nie wyłączonych przyczyn.

Dodatkowo, na życzenie Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody spowodowane przez ognień i inne zdarzenia losowe oraz kradzież z włamaniem i rabunek.

Dla kogo polisa ubezpieczenia maszyn od awarii

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych mogą zawrzeć:
• Osoby prawne,
• Jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej,
• Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą –np. inwestorzy

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie kosztów związanych z zakupem nowej maszyny.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Czerwiec 14th, 2014 at 11:31

Ubezpieczenie OC Firmy/ Ubezpieczenie OC Prowadzonej Działalności.

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Formularz uzyskania oferty ubezpieczenia: ubezpieczenie OC prowadzonej działalności

Jerzy Wyszomirski
tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
fax. 22 247 84 84

Portal: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Co to jest za ubezpieczenie

Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z możliwością wyrządzenia szkód rzeczowych lub osobowych oraz finansowymi ich następstwami. Z tego powodu podstawowym ubezpieczeniem w obrocie gospodarczym jest ubezpieczenie OC. Takie ubezpieczenie ma zastosowanie szczególnie wtedy, kiedy do powstania szkody dojdzie z naszej winy i będziemy musieli zrekompensować szkodę. Finansowe skutki takich strat przekładają się na konkretne koszty. Kwoty wypłacanych odszkodowań mogą mieć istotny wpływ na kondycję finansową firmy. Brak ubezpieczenia OC to brak bezpieczeństwa i swobody prowadzenia działalności mogący doprowadzić nawet do upadłości firmy. Polisa OC pomaga zadbać o finansowe bezpieczeństwo, gdyż w ten sposób Towarzystwo Ubezpieczeniowe rekompensuje poniesione straty – w jakim stopniu, zależne jest od wybranego zakresu i sumy ubezpieczenia. Dlatego tak ważne jest optymalne dopasowanie zakresu ubezpieczenia OC do profilu prowadzonej przez firmę działalności.

Ochrona ubezpieczeniowa OC działalności gospodarczej obejmuje zarówno odpowiedzialność deliktową czyli odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku tzw. przestępstw prawa cywilnego (OC deliktowe), jak również odpowiedzialność kontraktową, związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem zobowiązań (OC kontraktowe).

Dla kogo polisa OC

Oferujemy Państwu ubezpieczenia OC Firmy dla poszczególnych rodzajów działalności z zakresem dostosowanym do potrzeb danej firmy, uwzględniając specyfikę firm z branży budowlanej, usługowej, produkcyjnej, handlowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia

W zakresie podstawowym zawarta jest ochrona dla szkód w mieniu oraz osobowych w zakresie :
– odpowiedzialności cywilnej związanej z czynem niedozwolonym (popularnie zwana OC deliktowa) czyli taka gdy swoim działaniem/zaniechaniem wyrządzisz komuś szkodę, często przez przypadek, nieuwagę, brak dbałości; np. złamanie nogi przez klienta, który poślizgnął się na mokrej podłodze sklepu, który ubezpieczasz lub jeśli jesteś właścicielem firmy budowlanej, której pracownicy przez nieuwagę przecięli kabel należący do firmy telekomunikacyjnej,
– odpowiedzialności cywilnej związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (popularnie zwana OC kontraktowa).

Ważny czasowy zakres ochrony

Skutki zdarzenia powodującego szkodę mogą być widoczne od razu (np. wybicie szyby podczas wykonywania remontu lokalu), ale może także upłynąć pewien czas zanim szkody się ujawnią (np. po wykonaniu instalacji wodno – kanalizacyjnej fakt, że instalacja jest nieszczelna ujawni się dopiero kiedy woda wydostanie się z instalacji do lokalu.
Analiza tego, kiedy może się ujawnić szkoda powinna decydować o wyborze odpowiedniego triggera czyli czasowego zakresu ochrony.
Najdłuższą ochronę zapewnia trigger „act commited” – odpowiedzialność ubezpieczyciela może trwać długo po zakończeniu polisy, ponieważ ubezpieczane są tutaj konsekwencje zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia (np. instalacja wodno-kanalizacyjna była wykonywana w okresie ubezpieczenia, w jej nieszczelność ujawniła się po wygaśnięciu polisy).
Drugim najczęściej spotykanym triggerem jest „loss occurence” – odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody, które powstały w okresie ubezpieczenia (tzn. nieszczelność instalacji wodno-kanalizacyjnej musi się ujawnić w okresie ubezpieczenia, nie istotne jest kiedy instalacja była wykonywana).

Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wynikającego z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o klauzule dodatkowe:
– ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości – jeśli prowadzimy działalność w wynajmowanych lub dzierżawionych pomieszczeniach
– ubezpieczenie OC najemcy ruchomości – jeśli w prowadzonej działalności używany najmowanych, pożyczonych lub dzierżawionych maszyn i urządzeń
– ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy – chroni przed finansowymi skutkami wypadków przy pracy
– ubezpieczenie OC za szkody w środkach transportu podczas prac ładunkowych – jeśli w działalności występują załadunek lub rozładunek z obcych środków transportu
– ubezpieczenie OC za szkody powstałe w środowisku naturalnym – szczególnie jeśli w działalności używamy substancji niebezpiecznych dla środowiska
– ubezpieczenie OC organizatora imprez – jeśli działalność polega na organizowaniu imprez, ale również jeśli okazjonalnie organizujemy imprezy dla własnych pracowników
– ubezpieczenie OC za podwykonawców ubezpieczającego – jeśli w swojej działalności korzystamy z usług podwykonawców
– ubezpieczenie OC za szkody w mieniu przejętym w celu wykonania usługi – szczególnie potrzebne firmom usługowym zajmującym się naprawą, konserwacją, czyszczeniem, obróbką mienia klientów
– ubezpieczenie OC za mienie w pieczy – dla działalności polegającej na magazynowaniu, przechowywaniu mienia
– ubezpieczenie OC wzajemnej – odpowiedzialność za szkody będące następstwem roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy (np. wspólne ubezpieczenie firm powiązanych kapitałowo, spółki córki)
– ubezpieczenie OC przedsiębiorcy budowlanego – specjalne rozszerzenie ochrony dla firm budowlanych, remontowych, wykończeniowych, instalacyjnych
– ubezpieczenie OC za szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców – dla firm budowlanych, instalacyjnych, remontowych
– ubezpieczenie OC za szkody powstałe w podziemnych instalacjach i urządzeniach – dla firm budowlanych, instalacyjnych, remontowych
– ubezpieczenie OC zarządcy drogi publicznej – dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie dróg publicznych
– ubezpieczenie OC za produkt – dla producentów, dystrybutorów i sprzedawców produktów
– ubezpieczenie OC za produkt (klauzula połączenia/pomieszania) – odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z rzeczami Poszkodowanego
– ubezpieczenie OC za produkt (klauzula usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem wolnym od wad) – odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zamontowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem wolnym od wad
– ubezpieczenie OC produkt (klauzula maszynowa) – odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, naprawionych lub konserwowanych (serwisowanych) przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego
– ubezpieczenie OC za czyste straty finansowe – odpowiedzialność za szkody niewynikające ze szkód w mieniu lub na osobie
– ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych
– ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia hotelu lub działalności agroturystycznej
– ubezpieczenie OC z tytułu przeprowadzania jazd próbnych – w przypadku warsztatów samochodowych
– ubezpieczenie OC z tytułu zatruć pokarmowych – dla firm gastronomicznych, cateringowych, restauracji
– ubezpieczenie OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych – dla usług kosmetycznych, gastronomi
– ubezpieczenie OC za szkody powstałe poza terytorium Polski – dla firm prowadzących działalność także poza granicami Polski, eksportujących produkty
– wyrządzone wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach – dla producentów i dostawców energii elektrycznej

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -